HOME    CONTACT US : TEL 031-765-1318
                                                  
Home > 제품소개 > 코팅용

코팅용

구분

DSE H1311

DSE 1155

DYL 4000

DSE 1155A

DSE 1155B

DYL 4000A

DYL 4000B

1액형 상온경화형

2액형 열경화형

2액형 열경화형

경화유형

탈옥심경화형

부가형

부가형

용도

고무용

전기전자 코팅용

유리섬유 코팅용

형상

반유동성

흐름성

흐름성

흐름성

흐름성

색상

회색

투명

투명

반투명

투명

점도25℃ CPS

790,000

540

320

60,000

200

TFT min

8

-

-

가사 시간 hr

-

24

8

경화시간

-

60℃ x 4hr

170℃ x 10min

비중 25℃

1.44

0.98

0.98

1.07

0.99

경도 shore A

37

-

43

인장강도 kgf/

40

-

70

인열강도 kgf/

-

-

19

신율 %

280

-

500

전단 접착력
kgf /

13

-

-


구분

DYL 4020

DYL 4030

DSE 8042C

DYL 4020A

DYL 4020B

DYL 4030A

DYL 4030B

DSE 8042C

  PTC 310  

2액형 상온경화형

2액형 상온경화형

2액형 상온경화형

경화유형

부가형

부가형

부가형

용도

패드용

논슬립코팅용

실리콘고무 접착용

형상

흐름성

흐름성

흐름성

흐름성

흐름성

흐름성

색상

반투명

투명

반투명

투명

반투명

투명

점도25℃ CPS

81,000

80,000

85,000

65,000

700,000

1,000

TFT min

-

-

-

가사 시간 hr

8

8

12

경화시간

170℃ x 10min

170℃ x 10min

150℃ X 10min

비중 25℃

1.06

1.06

1.06

1.06

1.05

1.01

경도 shore A

22

30

39

인장강도 kgf/

27

45

60

인열강도 kgf/

8

15

22

신율 %

830

500

380

전단 접착력
kgf / ㎠

-

-

-
(주)디와이실리콘 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성산단1로 64(이동읍) / 대표 이영희 / 사업자등록번호 126-86-27004
TEL : 031-765-1318 / FAX : 031-765-1319 E-mail : yhkim@dysil.com Copyright(c) dysil.com. All RIghts Reserved.